Kondisyon Jeneral

Dènye modifikasyon : 13 novanm 2023


1. Jeneral

Kondisyon sa yo konstitiye kondisyon jiridik ant ou menm ak SAFACIL pou itilizasyon tout sevis SAFACIL ofri yo.

2. Kont SAFACIL ou an

Kont SAFACIL ou genyen an pa yon bank, ou ka mete kob sou kont SAFACIL ou an apati plizye lot sevis deyo OSWA SAFACIL PAY pou ka itilize sevis SAFACIL ofri yo. SAFACIL rezeve dwa pou bloke kont ou an si ou vyole kondisyon ki pral site anba yo.

3. Itilizasyon Kont SAFACIL

Apre ou fin kreye yon kont sou SAFACIL ou pagen dwa pou pataje enfo koneksyon kont ou an ak pesonn, pou evite pirataj, epi ou dwe aktive 2FA pou ka toujou resevwa yon kod konekseyon pa SMS oswa imel pou w ka gen akse ak kont lan.

1 - Ou pa dwe kreye 2 kont ak menm pyes idantite a. ni ak menm nimewo oswa menm imel.
2 - Ou pa dwe itilise sevis SWAP lan pou eseye jwenn entere.(Ou ka pedi kob, kont ou ka menm rive bloke)
3 - Si ou eseye pase KYC an plis ke 5 fwa kont ou an ka gen difikilte pou fe gwo tranzaksyon.
4 - Pa voye kob bay moun ou pa konnen ni sou adres ou pa konnen.
5 - Toujou li sa ki ekri yo avan ou fe yon tranzaksyon.
6 - Respekte prensip kominote SAFACIL gen sou rezo sosyal yo.

4. Depo ak Transfe

Asire w ke ou byen ranpli fomile yo le ke w ap fe yon depo oswa transfe, SAFACIL pap responsab okenn ere ki soti bo kote pa w. verifye depo minimom ak transfe minimom nan avan menm ke ou lanse tranzaksyon an. Si ou fe yon ere nan fomile yo SAFACIL pap ranbouse w kob ou pedi a.

5. EARN

Avan ou komanse envesti nan SAFACIL EARN ou dwe li FAQ an pou w ka byen enfome w sou sevis lan. Sevis EARN nan pa otomatik ou dwe konekte chak jou pou randman yo ka ogmante sinon w ap pedi jou an, men ou ka toujou ekri sevis teknik SAFACIL lan pou ka ajoute randman an pou ou.

Si ou rate plizye jou ou pa rekipere randman yo l ap difisil pou sevis teknik lan rekipere yo pou ou, sel fason w ap ka konnen konbyen kob ou pedi se si ou pat janm itilize randman yo, konsa w ap ka kalike konbyen kob ou ta sipoze fe pou ane a, sinon SAFACIL pap ka ranbouse w kob randman ou rate yo.

6. KAT VISA

SAFACIL siyen yon ako avek yon lot patne komesyal entranje ki pemet SAFACIL jwenn posiblite pou kreye kat VISA pou tout moun ki gen yon kont SAFACIL ki aktif, SAFACIL selman gen dwa pou kreye epi rechaje kat VISA yo.
Ou pagen dwa itilize kat sa pou resevwa lajan sof si w ap tou depanse kob sa anliy paske ou pap gen posiblite pou retire kob sa.
Si sa ta rive ou ta pedi akse ak kat VISA ou genyen an SAFACIL pap ranbouse w kob ou pedi sou kat lan ni kob ou te kreye kat lan, men W ap gen akse pou jwenn yon lot kat ak yon spesyal rabe.
Si sa ta rive ou itilize kat la sou yon platfom ki pabon epi ou pedi kob ki sou kat lan SAFACIL pap ranbouse w okenn kob, tout acha, pet ak depans ou yo se ou ki responsab yo, SAFACIL pap responsab anyen.

Avan ou itilize kat lan asire w ke ou gen ase kob sou li ki ka kouvri depans ou pral fe yo sinon kat lan ap dezaktive otomatikman.
Si ou paka kreye kat lan ekri sipo SAFACIL yo y ap ede w, si apre tout ed kat lan pa rive fet, ou dwe kreye yon lot kont SAFACIL avek pyes idantite yon moun pwoch ou epi eseye anko.

7. Afilyasyon

Otomatikman ou gen yon kont SAFACIL ou tou elijib pou vin yon patne SAFACIL k ap pemet ou fe lajan chak jou. Anvan ou envite yon moun klike sou lyen afilye w lan ou dwe bal tout enfo ki konsene SAFACIL san ke ou pa bay move enfomasyon.
Pa eseye kreye fo kont pou fe lajan epi pa asosye SAFACIL avek kontni ki gen rapo ak :
1 - SEKS
2 - VYOLANS
3 - ALKOL & DWOG
4 - DISKRIMINASYON

8. SAFACIL PAY

Se yon sevis ke SAFACIL ofri k ap pemet ou voye ak resevwa lajan bay fanmi w ak zanmi w tout kote nan mond lan san ke ou pa peye fre pou transfe a.
Pou itilize sevis sa ou dwe gen yon kont SAFACIL ak yon nimewo telefon ki valid. Pa voye lajan bay moun ou pa konnen epi toujou verifye non moun w ap voye lajan pou li an avan menm ou valide tranzaksyon an, SAFACIL pap responsab okenn ere ou fe bo kote pa w.
Si ou pagen kob sou kont SAFACIL ou, ou ka pase kay yon ajan otorize SAFACIL PAY pou ka voye ak resevwa lajan.

9. MY SAFACIL

Pou itilize Sevis MY SAFACIL lan, nimewo ou gen sou kont SAFACIL lan dwe lye avek yon kont WhatsApp, epi ou dwe gen yon PIN 4 chif ki anrejistre. Ou dwe pwoteje kont WhatsApp ou an pou anpeche yon moun monte sou li san otorizasyon w, SAFACIL pap responsab okenn ere ak neglijans ki soti bo kote paw.

10. P2P

Sevis P2P a ap pemet ou vann ak achte kripto an sekirite e ak pri ke ou vle.
Ou dwe li sa ki ekri nan chak seksyon P2P yo avan ke ou lanse yon tranzaksyon.
SAFACIL pap responsab okenn ere ki soti bo kote pa w.

11. FINAL

SAFACIL pap responsab okenn (ere,neglijans,pet,pirataj) ke ou sibi, ou dwe pwoteje telefon ou ak kont SAFACIL ou an a 100%, pa itilize imel ak modpas ou kreye kont SAFACIL lan sou facebook ni sou okenn lot rezo sosyal, pa kite idantifyan koneksyon kont SAFACIL ou an sou telefon lot moun. Tout tranzaksyon w ap fe yo dwe pase pa SAFACIL pa fe okenn acha sou rezo yo sinon w ap pedi lajan w e SAFACIL pap responsab.